Chuyển Pháp Luân

 

 

Lý Hồng Chí

 

 

MỤC LỤC

 


Luận ngữ                                                                                                                              

Bài giảng thứ nhất                                                                                                               

Chân chính đưa con người lên cao tầng                                                  

Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau

Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu

Khí công là văn hoá tiền sử                                                                   

Khí công chính là tu luyện                                                                      

Luyện công vì sao không tăng công                                                              

Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp

Bài giảng thứ hai

Vấn đề liên quan đến thiên mục

Công năng dao thị

Công năng túc mệnh thông

Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới

Vấn đề hữu sở cầu

Bài giảng thứ ba

Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử

Công pháp Phật gia và Phật giáo

Tu luyện phải chuyên nhất

Công năng và công lực

Phản tu và tá công

Phụ thể

Ngôn ngữ vũ trụ

Sư phụ cấp gì cho học viên                                      

Trường năng lượng

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào

Bài giảng thứ tư

Mất và được

Chuyển hoá nghiệp lực

Đề cao tâm tính

Quán đỉnh

Huyền quan thiết vị

Bài giảng thứ năm

Đồ hình Pháp Luân

Kỳ Môn công pháp

Luyện tà pháp

Nam nữ song tu

Tính mệnh song tu                                                                                             

Pháp thân

Khai quang

Khoa chúc do

Bài giảng thứ sáu

Tẩu hoả nhập ma

Luyện công chiêu ma

Tự tâm sinh ma

Chủ ý thức phải mạnh

Tâm nhất định phải chính

Khí công võ thuật

Tâm lý hiển thị

Bài giảng thứ bẩy

Vấn đề sát sinh

Vấn đề ăn thịt

Tâm tật đố

Vấn đề trị bệnh

Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công

Bài giảng thứ tám

Tịch cốc

Trộm khí

Thu khí

Ai luyện công thì đắc công

Chu thiên

Tâm hoan hỷ

Tu khẩu

Bài giảng thứ chín

Khí công và thể dục

Ý niệm

Tâm thanh tịnh

Căn cơ

Ngộ

Người đại căn khí